2020

Competing Entries (PDF, 38kB)
Jury Prix Ex Aequo (PDF, 52kB)
Changes in festival´s organization (PDF, 29kB)

2018

Bulletin Prix Ex Aequo 2018 (PDF, 3,3MB)

2016

Bulletin Prix Ex Aequo 2016 (PDF, 1,9MB)

2014

Bulletin Prix Ex Aequo 2014 (PDF, 1,4MB)